ஆயிரம் வாசல் 04: உயிரைக் கண்டுபிடித்த குழந்தைகள் (in Tamil)

புவிதம் - இந்த பூமியின் மீதும், எதிர்கால மனிதத்தின் மீதும், எல்லா உயிர்கள் மீதும் அக்கறைகொண்ட பள்ளிகளில் ஒன்று.

In a Pickle

amla (wild and cultivated gooseberry), star gooseberry, hog plum (amtekai), kokam , ginger, star fruit ( carambola), bamboo shoot, pepper, tamarind...

Summary of RIVERS AND HUMAN RIGHTS: WE ARE THE RIVER, THE RIVER IS US?

The significance of the Uttarakhand High Court's judgment declaring that the Ganga and Yamuna rivers are separate legal entities with specific rights

Rivers and Human Rights: We are the River, the River is Us?

What does it mean for a river to have rights? What are the implications for the rivers, those living in/on/along them, and for the rest of nature?

Small is Beautiful

Smaller creatures play crucial roles in maintaining the health of ecosystems. 70 per cent of the oxygen on Earth is produced by tiny marine algae.

With nature for company

Merging traditional way of understanding weather with science and technology can augment adaptation to climate change too.

Kaas – Maharashtra’s Very Own ‘Valley Of Flowers’

The real heroes of Kaas are the 20-odd members of the Joint Forest Management Committee from the four adjoining villages.

Open Letter to Satguru (and other “Hurry Babas”)

I would have worked with all the people who are already working on/for rivers, water issues and so on for a dialogue - and test the proposal.

Towards an Ethics of Permanence

We must recognise that we human beings are not in any sense apart from nature, not observers of nature but participants or actors in its cosmic dra...

Stories by Location
Google Map
Events