Worshipping the Pangolin-god - conservation by a unique village in coastal Maharashtra

The Pangolin is a threatened animal and deserves the legal status that provides it with equal protection as the Tiger

कोकणातील डुगवे : खवले मांजरांना देवाचे स्थान देऊन संवर्धन करणारे जगातील पहिले गाव (in Marathi)

मानवी हस्तक्षेपामुळे त्यांचा अधिवास धोक्यात आला असल्याने वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार त्याला वाघाइतकेच संरक्षण आहे

Stories by Location
Google Map
Events