સંઘણી: કચ્છી હાથવણાટની ઉઘડતી ક્ષિતિજો - ચાવીરૂપ તારણો અને વિશ્લેષણ (in Gujarati)

કચ્છના વણકર સમુદાયની જીવન અને આજીવિકામાં રૂપાંતરના બહુવિધ પરિમાણો થઈ રહ્યા છે

स्थलांतरावर मात करणारे कळवंडे गाव (in Marathi)

पुरुष मंडळी फळबागांच्या नगदी लागवडीत गुंतली तर स्त्रिया बारमाही भाजीपाला लागवडीत नी विक्री व्यवसायात.

Stories of Change - case studies on Development Action and Impact

Encouraging social sector organisations to invest in developing a grounded knowledge base

Sandhani - Weaving Transformations in Kachchh, India: Key Findings and Analysis

The multiple dimensions of transformation taking place in the lives and livelihoods of the weaver community of Kachchh (Gujarat).

Principles of Transformative Alternatives

To build various kinds of systemic alternatives together into a larger movement ... and to jointly envision a future

Ecology is for the People

Democracy is - citizens governing the country at all levels, most importantly in our gram sabhas and ward sabhas.

Budget & Zero Budget Farming

Natural/ Organic Farming is about the relation of the human race with nature and about empowering the farming community comprehensively...

A Looming Legacy

With smart policies and adequate grassroots support, artisanal goods of India could soon be treated on par with counterparts abroad.

Kerala to Follow Collective Farming Instead of Corporate Farming, Says State Agriculture Minister

Community networks are involved in collective farming (which is based on social ownership of means of production and collective labour.)

Stories by Location
Google Map
Events