સંઘણી: કચ્છી હાથવણાટની ઉઘડતી ક્ષિતિજો - ચાવીરૂપ તારણો અને વિશ્લેષણ (in Gujarati)

કચ્છના વણકર સમુદાયની જીવન અને આજીવિકામાં રૂપાંતરના બહુવિધ પરિમાણો થઈ રહ્યા છે

With dream dam farmers show what is possible

The old, unused bridge came as a blessing for the farmers - how?

स्थलांतरावर मात करणारे कळवंडे गाव (in Marathi)

पुरुष मंडळी फळबागांच्या नगदी लागवडीत गुंतली तर स्त्रिया बारमाही भाजीपाला लागवडीत नी विक्री व्यवसायात.

Sandhani - Weaving Transformations in Kachchh, India: Key Findings and Analysis

The multiple dimensions of transformation taking place in the lives and livelihoods of the weaver community of Kachchh (Gujarat).

Ecology is for the People

Democracy is - citizens governing the country at all levels, most importantly in our gram sabhas and ward sabhas.

Re-imagining Higher Education in the Jail

The project is foremost about making the jail into a exciting learning space which can re-establish the dignity of the inmates

Course helps Gadchiroli tribals know their forest rights — and win a diploma

Learning how to measure their land, mark boundaries, draw up lists of forest produce and plan secure livelihoods based on these.

Will citizen technology rescue Bengaluru’s lakes in 2019?

The kit includes instructions to test water for nitrate, phosphate, chlorophyll, dissolved oxygen and fluoride content, using the reagents provided.

‘Seed bags’ to promote indigenous varieties in Agency

As many as 170 farmers in three of Andhra Pradesh's districts will take up sowing diverse seed varieties in half-acre of land each in kharif 2018.

Stories by Location
Google Map
Events