“ஒரு புதிய அசைவினை அவள் கண்டுபிடித்திருந்தால், அதை உனது என்று நீ நிறுவுவாயா?”

நிலத்திலிருந்து படைப்புவெளிகள் வரை, நமது பொதுவெளிகள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களாலும், அரசாங்கத்தாலும்கூட வேலிகளுக்குள் அடைக்கப்படுகின்றன

Open Letter to Satguru (and other “Hurry Babas”)

I would have worked with all the people who are already working on/for rivers, water issues and so on for a dialogue - and test the proposal.

Save shola forests to combat climate change

If the natural forests of the Western Ghats are conserved, then despite increasing rains there would be less less danger of flooding downstream

More CO2 In The Atmosphere Produces Food Crops Shorn Of Essential Nutrients

“The consumption of millets is lower down on the agenda of policy makers as well as the community... need campaigns to popularise millets again."

When human beings go past language

Ganesh Devy is now focused on studying how long it will be before we move away from speech-based communication.

Why Storytelling Traditions Remain Relevant Today

Stories have always been important in human history, but we are losing systems that wove and passed on these stories, and even tongues that held them

Why our bias against oral cultures insults India's rich linguistic heritage

As a nation, we must focus more on language diversity rather than obsessing over language divides.

Youth can play a significant role in solving farm crisis, says Kavitha Kuruganti

'... I will support the farmer in my own interest as well as because I think he (she) will stand a better chance'.

It is hard to Understand What is Private and What is Common

Adivasi Food Festival-2017 was a celebration of a tradition that has seen many a loss but still has refused to succumb to misfortune

Stories by Location
Google Map
Events